Uchwała Nr XLII.250.2022
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 r., poz.559 z późn.zm.) w związku z art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2021 r., poz.1376 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jaworskiego,Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Drogę położoną w obrębie Targoszyn, gmina Mściwojów w granicach działek nr 143/40, 438/10, zlokalizowaną na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 2803D (wjazd/wyjazd) a działką nr 139 obręb Targoszyn, długość drogi 400 mb, postanawia się zaliczyć do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek