Uchwała Nr XLIII.253.2022
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r., poz.1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2.232.106,05 zł w ramach planu dochodów bieżących  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.232.106,05 zł w ramach planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2022 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 32.597.714,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 23.540.769,43 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9.056.945,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 7.929.705,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 1.127.240,00 zł,

2. wydatki budżetu gminy 36.437.485,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.426.523,24 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 15.537.993,30 zł, z tego na: ? wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.963.485,94 zł, ? wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.574.507,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 338.590,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.594.081,94 zł,

d) wydatki na obsługę długu 180.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 775.858,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.010.961,84 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.010.961,84 zł, w tym: ? na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.557.397,85 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 4.740.902,65 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 7.700,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 550.541,11 zł, nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 922.524,54 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 3.260.137,00 zł.

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 901.132,00 zł;

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.839.770,65 zł sfinansowany zostanie :

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 550.541,11 zł,

2) nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych , pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 922.524,54 zł,

3) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.366.705,00 zł.

§ 3. 1. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII.253.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 września 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2022 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 775 105,01

10 196,05

7 785 301,06

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

473 223,01

10 196,05

483 419,06

   

0270

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

20 394,01

10 196,05

30 590,06

758

   

Różne rozliczenia

4 397 087,71

49 310,00

4 446 397,71

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 149 139,00

49 310,00

3 198 449,00

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 149 139,00

49 310,00

3 198 449,00

852

   

Pomoc społeczna

885 933,48

2 172 600,00

3 058 533,48

 

85295

 

Pozostała działalność

369 464,00

2 172 600,00

2 542 064,00

   

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

0,00

2 172 600,00

2 172 600,00

Razem:

30 365 608,38

2 232 106,05

32 597 714,43


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.253.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 września 2022 r.

Plan wydatków  budżetu gminy Mściwojów na 2022 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

             

801

   

Oświata i wychowanie

6 677 989,52

49 310,00

6 727 299,52

 

80101

 

Szkoły podstawowe

5 569 014,97

49 310,00

5 618 324,97

   

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 945 450,01

49 310,00

1 994 760,01

851

   

Ochrona zdrowia

102 948,15

10 196,05

113 144,20

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

101 948,15

10 196,05

112 144,20

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 300,00

10 196,05

22 496,05

852

   

Pomoc społeczna

2 187 719,42

2 172 600,00

4 360 319,42

 

85295

 

Pozostała działalność

509 678,00

2 172 600,00

2 682 278,00

   

3110

Świadczenia społeczne

248 375,92

2 130 000,00

2 378 375,92

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

21 300,00

21 300,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

38 498,08

21 300,00

59 798,08

Razem:

34 205 379,03

2 232 106,05

36 437 485,08


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.253.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 września 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,wpływów z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2022

Dochody :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

88 156,01

10 196,05

98 352,06

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

88 156,01

10 196,05

98 352,06

   

0270

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

20 394,01

10 196,05

30 590,06

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

67 762,00

0,00

67 762,00

Razem:

88 156,01

10 196,05

98 352,06

Wydatki :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

             

851

   

Ochrona zdrowia

102 948,15

10 196,05

113 144,20

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

0,00

1 000,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

0,00

1 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

101 948,15

10 196,05

112 144,20

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 600,00

0,00

12 600,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 300,00

10 196,05

22 496,05

   

4300

Zakup usług pozostałych

73 548,15

0,00

73 548,15

   

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

0,00

2 000,00

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 500,00

0,00

1 500,00

Razem:

102 948,15

10 196,05

113 144,20