Mściwojów, 09.07.2007 r.

ZP 341-5/4/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMGmina Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, tel. (0**76) 872-85-22, fax. 0**76) 872-85-95, www.msciwojow.pl, e-mail ug@msciwojow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: "Modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn” polegająca na wykonaniu:
- modernizacji stacji uzdatniania wody,
- wykonanie sieci wodociągowej,
- wykonanie przyłącza wodociągowego,
- wykonanie zbiorników wyrównawczych,
- wykonanie zagospodarowania terenu,
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie instalacji elektrycznej,

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena – 100 %
Słownik CPV – 45252126-7
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.11.2007 r.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pobrać ze strony internetowej – www.msciwojow.pl lub za zaliczeniem pocztowym.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pan Zbigniew Jaworski – Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego (0**76) 872-85-26

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 23 (sekretariat) w terminie do dnia 31.07.2007 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad)

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1, 24 i 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.
Oferent winien wnieś wadium w wysokości 15.000 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych.
- w pieniądzu do dnia 27.07.2007 r. do godz. 15.00 na konto nr 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001.
- w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) do dnia 11.06.2007 r. do godz. 10.00 – u Skarbnika Gminy Mściwojów.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.