ZP 341-5/8/07                                                                                 Mściwojów dnia, 08.08.2007

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

      Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości targoszyn” dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 3, złożonej przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ARBUD”, z siedzibą w  Legnicy, ul. Szkolna 7, 59-220 Legnica, „INSTAL-METAL” s. c. z siedzibą w Legnicy,

ul. Kaczawska 11, 59-220 Legnica.

     Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 998 490,80 zł brutto

 Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

L.p

Nazwa firmy

Cena netto i brutto

Kryteria

Streszczenie oceny (pkt.)

Uzasadnienie wyboru

1.

Zakład Usługowo Handlowy „REM KĘPNO” Sp. z o.o

63-645 Łęka Opatowska,

ul. Brukowa 4

Netto: 1.204.796,34

Brutto: 1.376.329,22

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 100%

                        

 

 

 

72,54 pkt

 

2.

WODROL Wrocław, Teodor Świątecki, 55-093 Kiełczów,

ul. Wilczycka 14

Netto: 1.296.922,76

Brutto:1.387.707,35

 

71,95 pkt

 

3.

KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ARBUD”

„INSTAL-METAL” s.c,

59-220 Legnica,

 ul. Kaczawska 11

 

Netto: 873.188,29

Brutto: 998.490,80

 

100  pkt

 

Najniższa cena

4.

Centrum Technik Instalacyjno-Grzewczych „CTI”

59-424 Męcinka,

 Myślinów 25 A

Dariusz Borecki,

59-424 Męcinka,

Myślinów 25A

Netto: 1.348.760,47

Brutto:1.542.307,63

 

64,74 pkt

 

 

 


 

Oferty odrzucone - (art. 92 ust. 1 pkt. 2) – brak

Oferty wykluczone - (art. 92 ust. 1 pkt. 3)  – brak

 

 

 

 

 

 

   WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

 

 

 

                                                  IGNACY PIĘTA