Mściwojów, 29.09.2006 r.

Nr GOPS 341-2/4/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 20, tel. (0**76) 872-83-98, fax. (0**76) 872-83-98, e-mail
msciwojow@poczta.fm, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przygotowanie i dostawę gorących posiłków dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Mściwojów”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT: CENA (KOSZT) – 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
od 17.10.2006 r. do 31.12.2006 r.
KOD CPV 55523100-3, 55524000-9
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pobrać ze strony internetowej – www.msciwojow.pl.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pani Aleksandra Gawron – pracownik GOPS w Mściwojowie
tel. (0**76) 872-83-98 w godz. 10.00-14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia
09.10.2006 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2006 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.