Wójt Gminy Mściwojów ogłasza:

rokowania po trzecim przetargu na sprzedaż lokalu usługowego,położonego w Snowidzy pod nr 95 o łącznej pow. użytkowej 114,5 m2 i pomieszczeń przynależnych o pow. 14,6 m2 wraz z udziałem 3686/10000 w budynku i działce nr 56 o pow. 0,1200 ha.
Dla nw. Nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr 20244, wolną od wpisów jakichkolwiek ostrzeżeń czy obciążeń.
W studium zagospodarowania Gminy Mściwojów lokal położony jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkalne z nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Aktualnie Gmina Mściwojów jest na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i c.o.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Przetargi zostały przeprowadzone w dniach 28.10.2005 r., 23.12.2005 r. i 28.02.2006 r.

Rokowania odbędą się w dniu 12 maja 2006 r. o godz. 14 –tej w sali narad Urzędu Gminy Mściwojów.
Zaliczka w wysokości 2.000 zł. winna być wniesiona w pieniądzu i najpóźniej do dnia 5 maja 2006 r. wpłacona na rachunek BS Jawor O/Mściwojów 748647 1020 0210 0003 2002 0001 albo złożona do depozytu Urzędu.
Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać najpóźniej do dnia 5 maja 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, pok. Nr 22, w zamkniętych kopertach opisanych hasłem
„Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Snowidzy pod nr 56. Nie otwierać do dnia 12 maja 2006 roku do godz. 14-tej.”

Zgłoszenie powinno zawierać:
1)imię nazwisko i adres albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2)datę sporządzenia zgłoszenia,
3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4)proponowaną ceną i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku.
Otwarcie kopert zawierających zgłoszenia następuje w obecności uczestników rokowań.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rokowań i w tym okresie uczestnik, który wygra rokowania winien dokonać wpłaty ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań z zaliczeniem wpłaconej zaliczki. Uchylanie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconej zaliczki. Uczestnikom, którzy nie wygrają rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia rokowań.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa strona nabywająca.
Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Szczegółowe informacje o przedmiocie rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, powiat Jawor lub telefonicznie (076) 872-85-22.