ZP 341-6/7/07

Mściwojów dnia, 05.10.2007

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do prowadzenia prawidłowej eksploatacji i ochrony zbiornika wodnego „Mściwojów” dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej na Zadanie Nr I ofertę nr 1, złożonej przez Wykonawcę JAREX-TRANS, Piotr Jaromin, 58-521 Jeżów Sudecki,       ul. Długa 91. Na zadanie nr II, III, IV ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „AGROMA” Sp. z o.o. ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszych Wykonawców zawierała najniższą cenę, tj.:

Na zadanie nr I:

232.610,20 zł brutto

Na zadanie nr II:

26.657,00 zł brutto

Na zadanie nr III:

14.030,00 zł brutto

Na zadanie IV:

14.640,00 zł brutto

                                             Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

L.p

Nazwa firmy

Cena netto i brutto

Kryteria

Streszczenie oceny (pkt.)

Uzasadnienie wyboru

1.

Zadanie Nr I

JAREX-TRANS

Piotr Jaromin

58-521 Jeżów Sudecki

ul. Długa 91

 

Netto: 190.604,10 zł

Brutto: 232.610,20 zł

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 100%

                        

 

 

 

100 pkt

 

 

Najniższa cena

2.

Zadanie Nr II

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „AGROMA” Sp. z o.o. ul. Słowackiego1 59-400 Jawor

Netto: 21.850,00 zł

Brutto:26.657,00 zł

 

100 pkt

 

Najniższa cena

3.

Zadanie III

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „AGROMA” Sp. z o.o. ul. Słowackiego1 59-400 Jawor

Netto: 11.500,00 zł

Brutto: 14.030,00 zł

 

 

100  pkt

 

 

Najniższa cena

4.

Zadanie IV

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „AGROMA” Sp. z o.o. ul. Słowackiego1 59-400 Jawor

Netto: 12.000,00 zł

Brutto:14.640,00 zł

 

100 pkt

 

Najniższa cena

 


 

Oferty odrzucone - (art. 92 ust. 1 pkt. 2) – brak

Oferty wykluczone - (art. 92 ust. 1 pkt. 3)  – brak

 

 

 

 

 

 

                                                  

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

 

 

 

IGNACY PIĘTA