Mściwojów, 10.10.2007 r.

Nr OŚ 7624/4-2/07

 

 

 

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 32  ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z póź. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) Wójt Gminy Mściwojów, że w dniu 02.10.2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące rozpatrzenia wniosku firmy: Kopalnia granitu „Zimnik” Sp. z o.o., Zimnik 37, 59-407 Mściwojów, reprezentowanej przez Pana Stanisława Schmidta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu, przerabianiu i obróbce kopalin ze złoża granitu „Zimnik” ”.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się u Pani Aliny Woźnickiej-Koch referenta ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Mściwojowie, Mściwojów 43 pok. nr 10  w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

Jednocześnie informujemy, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, zainteresowane strony mogą wnieść ewentualne uwagi 
i wnioski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mściwojowie na stronie internetowej www.bip.msciwojow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mściwojowie.

 

 

 

                                                                           Wójt Gminy Mściwojów