Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów za 2006 r.

[Podstawa prawna: Art. 14, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)]

1. Dochody gminy 7.669.539,02 zł
2. Wydatki gminy 7.923.620,45 zł
3. Deficyt budżetu gminy 254.081,43 zł
4. Zobowiązania wymagalne 311.859,38 zł
5. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego 0
6. Dotacje udzielone innym jednostkom
samorządu terytorialnego 0
7. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 
- Unia Gmin Śląskich - poręczenie wekslowe 

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Plon” w Targoszynie, Marek Malec, Franciszek Golonka, Gospodarstwo Rolno-Handlowe Godziszowa, Józef Zimroz, Andrzej Chomiak, Henryk Trzeciakiewicz, Ryszard Szymonowicz, Janusz Belica, Leszek Puzio, Stanisław Sałata, Marian Budziński, Ryszard Zając, Irena Adamska, Stanisław Owczarek, Krystyna Kartkowska.

9. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł:
Marian Budziński – kwota umorzenia 1.500,00 zł – przyczyna - trudna sytuacja rodzinna,
Zbigniew Basiura – kwota umorzenia 1.195,00 zł – przyczyna - trudna sytuacja finansowa,
Andrzej Chomiak – kwota umorzenia 2.530,67 zł – przyczyna - trudna sytuacja finansowa.

10. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zimnik
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie
- Kopalnia Granitu „Zimnik” Sp. z o.o. w Zimniku.