GOPS 341-1/6/08                                                                      Mściwojów dnia, 18.01.2008

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

      Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przygotowanie i dostawę gorących posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie gminy Mściwojów” dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 3, złożonej przez Wykonawcę – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Wrocławska 30a, 59-400 Jawor.

     Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 3,80 zł brutto za 1 posiłek.

 Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

L.p

Nazwa firmy

Cena netto i brutto

Kryteria

Streszczenie oceny (pkt.)

Uzasadnienie wyboru

1.

Restauracja „Kolorowa”

Pl. Wolności 12-13

59-400 Jawor

Netto: 5,61zł

Brutto: 6,00 zł

 

                      

 

 

 

CENA 100%

                       

 

 

63,33 pkt

 

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe S.C.

Niedaszów 10

59-407 Msciwojów

Netto: 4,40 zł

Brutto:4,71 zł

 

80,70 pkt

 

3.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Wrocławska 30 a

59-400 Jawor

Netto: 3,55 zł

Brutto: 3,80 zł

 

100  pkt

 

Najniższa cena

 

 

 

Oferty odrzucone - (art. 92 ust. 1 pkt. 2) – brak

Oferty wykluczone - (art. 92 ust. 1 pkt. 3)  – brak

 

 

 

 

 

 

                                                  KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA

            POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

           KRYSTYNA POBIHON