Mściwojów, 06.03.2008 r.

Nr ZP 341-1/4/08

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Gmina Mściwojów, tel./fax (076) 872-85-22, www.msciwojow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Niedaszów”.

 

Szczegółowy zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Niedaszów” polegająca na wykonaniu:

- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej – 5,437 km
- wykonanie studzienek z tworzyw sztucznych DN-160, DN-200 – 233 szt.
- wykonanie przyłączy do budynków - 0,317 km
- wykonanie kanalizacji ciśnieniowej - 0,918 km
- wykonanie pompowni ścieków PS-1, PZ-1 – 2 szt.
- wykonanie przejść i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem - 1 kpl.
- przywrócenie nawierzchni dróg i poboczy do stanu poprzedniego – 2 106 m2
- nadzór archeologiczny – 1 kpl.
- wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego – 1 kpl.
- roboty elektryczne – 1 kpl.

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %
Słownik CPV:

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423-3 Przepompownie ścieków
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg                    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.09.2008 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pobrać ze strony internetowej – www.msciwojow.pl lub za zaliczeniem pocztowym (cena 50 zł) + koszt przesyłki.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:

Pan Zbigniew Jaworski – Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego,
tel. (076) 872-85-22

Pani Alina Woźnicka-Koch – Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych,
tel. (076) 872-85-22

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. 23 (sekretariat) w terminie do dnia 28.03.2008 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2008. r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad).

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1, 24 i 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.

Oferent winien wnieś wadium w wysokości 40.000,00 zł, słownie: czterdzieści tysięcy złotych.

-          w pieniądzu do dnia 27.03.2008 r. do godz. 15.00 na konto nr 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001

-          w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  Nr  109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) – u Skarbnika Gminy Mściwojów do dnia składania ofert tj.: 28.03.2008 roku.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.