ZP 341-1/19 /08               Mściwojów dnia, 17.04.2008                                                            

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                                                

 

      Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Niedaszów” dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 9, złożonej przez Wykonawcę – KONSORCJUM FIRM: „INSTAL-METAL” s.c, 59-220 Legnica, ul. Kaczawska 11, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „Sady Dolne” sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ARBUD”

    
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 2.006.187,75
zł brutto


Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

 

L.p

Nazwa firmy

Cena netto i brutto

Kryteria

Streszczenie oceny (pkt.)

Uzasadnienie wyboru

1.

ZUW URBEX Sp. z o.o.

Osiek, ul. Św. Katarzyny 78, 59-300 Lubin

Netto: 2.648.287,47

Brutto: 3.230.910,71

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62, 09  pkt

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.

ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica

Netto:  1.750.000,00

Brutto: 2.135.000,00

 

93, 96  pkt

 

3.

Zakład Robót Instalacyjnych „INSTALBUD” sp. jawna

J. Pankiewicz, L. Lewicki, B. Kilian

ul. Drohobycka 1, 59-220 Legnica

Netto:  1.894.443,49

Brutto: 2.311.211,06

 

86, 80  pkt

 

 

4.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WOJTBUD, 63-900 Rawicz, Sierakowo, ul. Ogrodnicza 23

 

 

 

 

Netto:  1.499.995,90

Brutto: 1.829.995,00

 

-

 

 

-

 

5.

KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne Tadeusz Ściesiek, 59-220 Legnica, ul. Grunwaldzka 29

Przedsiębiorstwo-Usługowe „HEMIZ” sp. z o.o.   ul. Grunwaldzka 29,
59-220 Legnica

 

Netto:  1.883.277,54

Brutto: 2.297.598,60

87, 31 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

P.U.H „MONTIBUD” sp. jawna

Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, Sylwester Łazarz, 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 213 a

Netto:  2.225.000,00

Brutto: 2.714.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 100%

73, 90pkt

 

7.

Przedsiębiorstwo Melioracji i
Inżynierii Środowiska „EKO-MEL” Sp. z o.o
., 58-500 Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 10

Netto:  1.934.381,79

Brutto: 2.359.945,79

85 ,00 pkt

 

8.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 254, 59-220 Legnica

Netto:  1.890.120,72

Brutto: 2.305.947,28

87 ,00 pkt

 

9.

KONSORCJUM FIRM:

„INSTAL-METAL” s.c,

59-220 Legnica,

 ul. Kaczawska 11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „Sady Dolne” sp. z o.o.

Sady Dolne 16, 59-420 Bolków

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ARBUD” Wiesław Pichla, 59-220 Legnica, ul. Szkolna 7

 

Netto:  1.644.416,19

Brutto:  2.006.187,75

 

 

 

 

100 pkt

 

 

 

 

 

Najniższa cena

10.

ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A

ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec

Netto:   1.894.715,69

Brutto:  2.311.553,14

86, 78 pkt

 

11.

 Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne Sp. z o.o. ul. Melioracyjna 3 57-200  Ząbkowice Śląskie

Netto:   1.922.588,53

Brutto:  2.345.558,01

85, 53 pkt

 

 

 

Z przetargu odrzucono ofertę  wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WOJTBUD, 63-900 Rawicz, Sierakowo, ul. Ogrodnicza 23

 

Uzasadnienie faktyczne:

Kosztorys ofertowy Firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WOJTBUD,
63-900 Rawicz, Sierakowo, ul. Ogrodnicza 23, przygotowany został niezgodnie z zapisami SIWZ i załączonym przedmiarem robót. Niezgodności występują w pozycji nr 253,254,256,267,292,325 kosztorysu ofertowego na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Niedaszów

1)  w pozycji nr 253 wyceniono 31 m zamiast 216,50 m określonych w przedmiarze robót, w poz.,

2) w pozycji nr 254 wyceniono 12 szt. zamiast 22 szt. określonych w   przedmiarze robót,

3)w pozycji nr 256 wyceniono 95,00 m zamiast 12 szt. określonych w przedmiarze robót,

4)w pozycji nr 267 wyceniono 12 szt. zamiast 10 szt. określonych w przedmiarze robót,

5)w pozycji 292 wyceniono przepusty rurowe o średnicy 60 cm zamiast 80 cm określonych w przedmiarze robót,

6)w pozycji 325 wyceniono 82,80 m2  zamiast 82,60 m2 określonego przedmiarze robót.

Wymienione niezgodności spowodowały, że oferta nie odpowiada SIWZ.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art 89 ust 1 pkt.2 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

 

Oferty wykluczone - (art. 92 ust. 1 pkt. 3)  – brak

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

                                                  WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

 

 

 

                                              IGNACY PIĘTA