SPRAWA: BF-010 - UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek o udzielenie informacji o stanie zobowiązań ( ustny lub pisemny)
2. Przy udzielaniu informacji osobiście niezbędny jest dokument stwierdzający tożsamość zobowiązanego.

Druk BF-010-01  Wniosek o udzielenie informacji o stanie zobowiązańOPŁATY

Opłata skarbowa od wydawanych zaświadczeń  pobierana jest zgodnie z ustawą  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783)MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów  -  sekretariat  lub  Referat Budżetu i Finansów, pokój nr  1SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

- Informacje ustne podawane są niezwłocznie,
- Informacje pisemne załatwiane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dniPODSTAWA PRAWNA

- Art.178 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.poz.613 z poźn. zm.) - w stosunku do podatków,
- Kodeks cywilny - w stosunku do opłat cywilnoprawnych