SPRAWA: BF-005 - PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Indywidualna informacja podatkowa, składana przez osoby fizyczne organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Na podstawie złożonej informacji ustalane jest zobowiązanie podatkowe w formie decyzji.
- Dokument potwierdzający powstanie obowiązku podatkowego, np. akt notarialny, umowa dzierżawy lub najmu, postanowienie sądu o nabyciu praw do nieruchomości.
- Formularz "Informacji w sprawie podatku leśnego" - do pobrania poniżej lub w pokoju nr 1  

Druk IL-1 - Informacja na podatek leśnyOPŁATY

Nie podlega opłacieMIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-007 Mściwojów  -  sekretariat lub  Referat Budżetu i Finansów - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 1
 


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

Wydanie decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości do 1 miesiąca:
- zarejestrowanie sprawy i przekazanie na właściwe stanowisko pracy - do 2 dni,
- sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym - do 10 dni,
- przygotowanie decyzji - do 3 dni,
- zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie - do 3 dni,
- wymagany okres do wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego - 7 dni,
- akceptacja i podpisanie decyzji - do 5 dni.
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy. Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów.PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.  z 2013 r., poz. 465 z późń. zm.), art.21 § 1 pkt 2, art.139 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz.613 z późn. zm.).INFORMACJE  DODATKOWE

Podatnik zobowiązany jest do złożenia informacji w sprawie podatku leśnego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku leśnego.
W przypadku gdy podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku podatkowego nie zapłaci w całości lub w części podatku, organ podatkowy (Wójt Gminy) wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, od której przysługuje odwołanie.