SPRAWA: OSW-002

NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELOWI

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

 

 Załączniki: 

  1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  2. zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym przez niego stanowisku (oryginał);  
  3. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego (oryginał), 
  4. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (oryginał), 
  5. ocena dorobku zawodowego za okres stażu (oryginał), 
  6. dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.

 

Druk OSW-002-01 – wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

Druk OSW-002-02 – zaświadczenie dyrektora szkoły

 

OPŁATY

 Bez opłat

           MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-007 Mściwojów  -  sekretariat.   , pokój nr  18 – Elżbieta Soroka

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

 

Jeśli wniosek o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego wpłynął do 30 czerwca, po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego wydaje się decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 sierpnia danego roku, jeśli wniosek wpłynął do 31 października decyzję wydaje się do 31 grudnia danego roku.
Powiadomienie nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego                    o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, następuje na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej. 

Wydanie decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub decyzji odmownej.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

PODSTAWA PRAWNA

 

1.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r  Nr 97, poz.  674 z poźn. zm.),

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 poz. 2593).