SPRAWA: OSW-003

PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Stypendium szkolne przyznawane jest na pisemny wniosek  zainteresowanego pełnoletniego ucznia, jednego rodzica lub opiekuna,  dyrektora szkoły; stypendia szkolne mogą być przyznawane z urzędu. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wszystkich dochodach w miesiącu  poprzedzającym  datę złożenia wniosku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia,

1.              potwierdzenie zamieszkania na terenie Gminy Mściwojów w postaci zaświadczenia z Urzędu
potwierdzającego zameldowanie lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mściwojów,

2.              zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

3.              odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

4.              zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej w miesiącu poprzedzających złożenie wniosku,

5.              oświadczenie przekazującego i otrzymującego o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem z protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej),

6.              w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,

7.              zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

8.              dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,

9.              zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wraz z informacją wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny składa się do 15 września – w przypadku szkół lub do 15 października – w przypadku słuchaczy kolegiów. Do wniosków złożonych po tym terminie należy dołączyć uzasadnienie składania wniosku po terminie. Wniosek jak i załączone dokumenty winny być podpisane przez uprawnione osoby.

 

Druk – OSW-003-01 – wniosek

OPŁATY

 Bez opłat

           MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

  Uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Mściwojów  wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składają
w swojej szkole. Uczniowie pozostałych szkół z terenu Gminy Mściwojów oraz szkół zamiejscowych wniosek składają w:  wg obwodów szkolnych w których wg zamieszkania.

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

Bez zbędnej zwłoki do 30 dni, chyba że sprawa wymaga dodatkowego wyjaśnienia wówczas  decyzja wydawana jest nie później niż w ciągu 60 dni.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z poź. zm.);