Mściwojów, 11.07.2008r.

ZP 3410-2/4/2008

 
                       OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 

Gmina Mściwojów
59-407 Mściwojów
tel. 076/ 872-85-22 e-mail ug@msciwojow.pl; www.msciwojow.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Dowóz dzieci z terenu gminy Mściwojów do szkół”

1.Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół na następujących trasach

CPV – 60.11.31.00-0

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009                    

DOJAZDY (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK)

 
KURS Nr 1

GODZ. 7.00       SIEKIERZYCE - NIEDASZÓW(7.10) ZIMNIK (7.15) – MŚCIWOJÓW (7.20) LUBORADZ (7.25) MARCINOWICE (7.35) ; - TRASA OK.14 KM,

                            MAX. ILOŚĆ DZIECI – 43

GODZ. 7.35       MARCINOWICE  - TARGOSZYN-MARCINOWICE (7.45) ; TRASA OK.6,5 KM , MAX. ILOŚĆ DZIECI - 29

 

KURS  Nr 2

GODZ. 7.45      MARCINOWICE - MŚCIWOJÓW(7.55)- NIEDASZÓW(8.00)- SIEKIERZYCE(8.05) –- NIEDASZÓW (8.15) - ZIMNIK (8.20)- NIEDASZÓW; TRASA OK. 16,5  

                           KM, MAX ILOŚĆ  DZIECI - 34

 
POWRÓT (PONIEDZIAŁEK,  ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK)

KURS Nr 1

GODZ.13.10    MARCINOWICE – LUBORADZ(13.15) –MŚCIWOJÓW (13.20) - NIEDASZÓW (13.25)- ZIMNIK (13.30)– NIEDASZÓW (13.35) - SIEKIERZYCE(13,40) –  

                          MŚCIWOJÓW(14.10); TRASA OK. 20,5 KM, MAX ILOŚĆ DZIECI - 43

POWRÓT (WTORKI)

KURS Nr 1

GODZ.14.10    MARCINOWICE – LUBORADZ(14.15) –MŚCIWOJÓW (14.20) - NIEDASZÓW (14.25)- ZIMNIK (14.30)– NIEDASZÓW (14.35) - SIEKIERZYCE(14,40) –  

                          MŚCIWOJÓW(14.50); TRASA OK. 20,5 KM, MAX ILOŚĆ DZIECI - 43

2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy Mściwojów pok. nr 10 lub ze strony internetowej www.bip.msciwojow.pl.

4.      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5.      Termin realizacji zamówienia:

Realizację zamówienia należy rozpocząć od 01 września 2008 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zakończonego wyborem oferty najkorzystniejszej

zawarta zostanie umowa na realizację przewozów w roku szkolnym : 2008/2009, 2009/2010,

zgodnie z organizacją roku szkolnego ustaloną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
( Dz.U.Nr 46 poz. 432 z późn. zm.).

 6.      W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy PZP oraz spełniający warunki dodatkowe:

-         spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-         posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do przewozu osób.

7.      Zamawiający nie przewiduje konieczności wpłacania wadium przez Oferentów.

8.      Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

- cena przedmiotu zamówienia - 100 %.

9.      Termin składania ofert upływa dnia 04.08.2008 o godzinie 1200. (sekretariat pok. 23)

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.08.2008 o godzinie 1215 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad)

10.  Termin związania ofertą - 30 dni.

11.  Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

12.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.