W sprawie:
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Data uchwały:
2010-03-30

Numer uchwały:
XXXV/236/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów