W sprawie:
W sprawie podziału Gminy Mściwojów na okręgi wyborcze

Data uchwały:
2010-06-23

Numer uchwały:
XXXIX/245/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 138, poz. 2125 z dnia 27.07.2010 r.