W sprawie:
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

Data uchwały:
2010-07-14

Numer uchwały:
XLI/248/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty odłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Obowiązuje od 12.08.2010 r. Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 139, poz. 2138 z 29.07.2010 r.

 


 

UCHWAŁA NR XL/248/2010
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.98a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:


§ 1.

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, w wysokości 30 % różnicy wartości nieruchomości.
 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski

Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art.98a ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wójt może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką, jeżeli w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości wzrośnie jej wartość. Stawkę procentową opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały w wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić, jeżeli w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne, obowiązywała uchwała rady gminy ustalająca wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Do ustalenia opłaty adiacenckiej przyjmuje się stawkę procentową obowiązującą w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne.