W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2010 r.

Data uchwały:
2010-09-15

Numer uchwały:
XLI/249/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-15


 

UCHWAŁA NR XLI/249/10
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 15 września 2010 r.
 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 184, ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121. ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1.   Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę      212.650,00 zł
do kwoty   14.780.316,00 zł   w tym dochody bieżące  8.642.027,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę      457.384,00 zł
do kwoty   16.152.356,00 zł   w tym wydatki bieżące  9.911.719,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
3.   Zmniejsza się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę      185.513,00 zł
do kwoty   6.020.637,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
4.   Zmniejsza się rozchody gminy o kwotę     244.734,00 zł
do kwoty   514.960,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski