W sprawie:
W sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Data uchwały:
2010-09-15

Numer uchwały:
XLI/251/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-15


UCHWAŁA Nr  XLI/251/10
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
      
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz   art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( tekst jedn. Dz. U z 2007 r. Nr 43, poz. 277)

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 1. 000,00 zł.  (słownie: jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na zakup psa służbowego.
 
§ 2.
 
Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane ze środków budżetu Gminy na 2010 rok.
§ 3.
 
Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych określi porozumienie zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Mściwojów a Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu.
 
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski