W sprawie:
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu na realizacje zadania pn. "Najpopularniejszy Dzielnicowy 2010 "

Data uchwały:
2010-09-15

Numer uchwały:
XLI/252/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-15


 

UCHWAŁA Nr XLI/252/10
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 15 września 2010 r.
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu na realizacje zadania pn. "Najpopularniejszy Dzielnicowy 2010 " .
 
      
 
     Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
§ 1.
Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów laureatów plebiscytu "Najpopularniejszy Dzielnicowy 2010"
 
§ 2.
 
Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane ze środków budżetu gminy na 2010 rok.
 
§ 3.
 
Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Jaworskim a Gminą Mściwojów.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski