W sprawie:
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu na realizacje zadania pn. "Bezpieczna Młodość"

Data uchwały:
2010-09-15

Numer uchwały:
XLI/253/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-15


 

U C H W A Ł A  Nr  XLI /253/10
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 15 września  2010 r.
 
w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu na realizacje zadania pn. "Bezpieczna Młodość".
 
Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz  art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220  ust.1  i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 
Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych) z przeznaczeniem na realizacje Powiatowego programu profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży powiatu jaworskiego "Bezpieczna Młodość"
 
§ 2.
 
Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane ze środków budżetu gminy na 2010 rok.
 
§ 3.
 
Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Jaworskim a Gminą Mściwojów.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski