W sprawie:
udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Data uchwały:
2010-09-15

Numer uchwały:
XLI/254/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-15


 

U C H W A Ł A Nr XLI/254/10
Rady Gminy Mściwojów
 
z dnia 15 września 2010 r.
 
 
w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie.
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.5 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. z późn. zm.) art.55 ust.1 pkt.3 i ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 z późn. zm.) oraz art.218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)   
 
Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Udziela się z budżetu gminy Mściwojów dotacji w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysiący złotych) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w siedzibie Ośrodka w Mściwojowie.
 
§ 2.
 
Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej między gminą Mściwojów a Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Mściwojowie.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski