W sprawie:
przyjęcia Porozumienia o współpracy ze  Stowarzyszeniem Wspierania Niemiecko-Polskiej Współpracy Administracyjnej (DPVK) z siedzibą w Görlitz

Data uchwały:
2010-09-15

Numer uchwały:
XLI/256/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-15


 

U C H W A Ł A Nr XLI/256/10
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 15 września 2010 r.
 
 
w sprawie przyjęcia Porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Niemiecko-Polskiej Współpracy Administracyjnej (DPVK) z siedzibą w Görlitz.
 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 "a" ustawy z dnia    8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Wyraża się zgodę na podjęcie współpracy Gminy Mściwojów ze Stowarzyszeniem Wspierania Niemiecko-Polskiej Współpracy Administracyjnej (DPVK) z siedzibą w Görlitz.
 
§ 2.
Zasady współpracy określa  Porozumienia o współpracy stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski
 
 
Załącznik do uchwały Nr XLI/256 /10
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 15 września 2010 r.
 
Porozumienie o współpracy
 
pomiędzy
Gminą Mściwojów
59-407 Mściwojów 43
Polska
reprezentowanym przez Wójta Ignacego Piętę
 
i
 
Stowarzyszeniem Wspierania Niemiecko-Polskiej Współpracy Administracyjnej (DPVK)
z siedzibą w 02826 Görlitz, ul. Reuterstra?e 14a
Niemcy
reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego
przedstawicielem jest Przewodniczący Udo Land
 
 
W ramach wspólnego porozumienia o polsko-niemieckiej współpracy obaj partnerzy  dążą do pogłębienia partnerskich stosunków w zakresie administracji, gospodarki, edukacji i kultury.
 
Partnerzy oświadczają, co następuje:
 
Artykuł 1
 
Obie strony uważają porozumienie jako ważny wkład w rozbudowę dobrej i przyjacielskiej współpracy transgraniczej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, sprzyjając procesowi wspólnej integracji w Unii Europejskiej. Partnerstwo to służy rozbudowie wzajemnego współdziałania dla obustronnych korzyści.
 
Artykuł 2
 
Główne zagadnienia współpracy stanowią:
-     platformę dla wzajemnej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami z Saksonii i Dolnego Śląska
-     wzajemną wymiany informacji i doświadczenia
-     wspólne kształcenie i dokształcanie
-     organizację wspólnych imprez
-     upowszechniania informacji o administracji, rozwoju regionalnym, zrównoważonej gospodarce, kulturze i wspólnej współpracy międzynarodowej
-     realizację wspólnych EU-p
-     projektów finansowanych z funduszy unijnych
 
Artykuł 3
Finansowe i indywidualne wsparcie wspólnych projektów wyżej wymienionych zagadnień będzie związane z własnymi możliwościami obu partnerów w ramach przeznaczonych na ten cel środkach budżetowych. W tym zakresie podejmowane będą również starania o pozyskanie środków unijnych w ramach odpowiednich programów europejskich.
 
Artykuł 4
 
Na podstawie przedstawionych koncepcji obaj Partnerzy potwierdzają zamiar partnerskiej współpracy dotyczącej realizacji konkretnych projektów i odpowiednich w tym zakresie porozumień.
 
Artykuł 5
 
W przypadku braku dojścia do porozumienia w postanowieniach współpracy poszczególnych projektów nie będą wyciągane konsekwencje i zwracane wydatki.
 
Artykuł 6
 
Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, a w przypadku rozwiązania wymagane jest pisemne wypowiedzenie jednej ze stron. Wyjaśnienie przyczyn rozwiązania nie jest wymagane.
 
Artykuł 7
 
Przedstawione wspólne porozumienie napisane jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim i niemieckim. Postawą współpracy jest obowiązujące prawo każdego z partnerów.