W sprawie:
mian w uchwale Nr XXXIX/242/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.

Data uchwały:
2010-10-19

Numer uchwały:
XLI/258/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-10-19

 


 

UCHWAŁA Nr XLII/258/10
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 19 października 2010 r.
 
w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/242/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 184, ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121. ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
 
Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr XXXIX/242/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. w § 1 dodaje się pkt. 5 o następującym brzmieniu:
 
"5. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 113.000,00 zł do kwoty 1.127.306,00 zł.
   Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)    zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.000.000,00 zł,
2)    innych źródeł (wolne środki) - 127.306,00 zł."
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski