W sprawie:
przystąpienia Gminy Mściwojów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce i objęcia przez gminę 392 udziałów w tej spółce

Data uchwały:
2010-10-19

Numer uchwały:
XLI/260/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-10-19


 

Uchwała Nr XLII/260/10
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 19 października 2010 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Mściwojów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce i objęcia przez gminę 392 udziałów w tej spółce.
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit f oraz art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami) uchwala się, co następuje :
 
§ 1.
 
Rada Gminy Mściwojów wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Mściwojów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce i objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset) złotych każdy.
 
§ 2.
 
1. Wkład Gminy Mściwojów na objęcie 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce nastąpi w gotówce:
a) w kwocie 1.000,00 zł. (2 udziały x 500 zł.) do dnia 30 listopada 2010 r.
b) w kwocie 97.500,00 zł. (195 udziały x 500 zł.) do dnia 30.06.2011 r.
c) w kwocie 97.500,00 zł . (195 udziały x 500 zł.) do dnia 31.03.2012 r.
2. Zobowiązanie Gminy z tytułu wniesienia wkładu w wysokości 196.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) za objęte udziały, o których mowa w § 1 uchwały zostanie pokryte z dochodów własnych gminy.
 
§ 3.
 
Do złożenia oświadczenia w imieniu Gminy Mściwojów o przystąpieniu do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce i objęcia przez Gminę Mściwojów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki udziałów, o których mowa w § 2 ust. 1 upoważnia się Wójta Gminy.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Mściwojów nr XLII/260/10 z dnia 19 października. 2010 r.w sprawie przystąpienia Gminy Mściwojów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Sanikom" Sp. z o.o
 
     Z ustawy o odpadach wynikają następujące zadania samorządu gminnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającymi na:
1. objęciu wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
2. zapewnieniu warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
3. zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorstwami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnieniu warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.
Obowiązujące wymagania przepisów generują znaczne obciążenia finansowe dla gmin. Przykładowo koszt rekultywacji 1 ha składowiska można oszacować na ok. 0,9-1,5mln zł, a koszt wybudowania 1 ha nowej kwatery na ok. 2,0- 3,5mln zł. Dodatkowe wielomilionowe koszty generują instalacje i urządzenia służące do odbioru, wysegregowania i zagospodarowania poszczególnych strumieni odpadów. Żadna gmina poza największymi aglomeracjami miejskimi nie jest w stanie sprostać postawionym przez przepisy wymaganiom ze względów ekonomicznych, technicznych i praktycznych. Najbardziej efektywne i ekonomiczne, oraz mogące liczyć na wsparcie unijnymi środkami pomocowymi są rozwiązania kompleksowe obejmujące 100-150 tys. mieszkańców. Stąd 17 gmin t.j. Czarny Bór, Kamienna Góra gmina wiejska, Kamienna Góra - miasto, Stare Bogaczowice, Lubawka, Marciszów, Boguszów-Gorce, Bolków, Mieroszów, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Pielgrzymka, Świerzawa przystępuje do wspólnego przedsięwzięcia polegającego na realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki odpadami obejmującego wymienione gminy.
     Rada Gminy Mściwojów na sesji w dniu 29 października 2009 r. uchwałą nr XXXI/220/09 zadeklarowała przystąpienie gminy Mściwojów do tego przedsięwzięcia w ramach systemu międzygminnego w oparciu o istniejące w Lubawce składowisko odpadów komunalnych, którego właścicielem jest Spółka ,,Sanikom" Sp. z o.o.
Przystąpienie gminy do wymienionej spółki poprzez objecie jej udziałów pozwoli na wywiązanie się z obowiązków wynikających z prawa odpadowego a tym samym uniknięcia kar za składowanie odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
     W związku z powyższym zasadne jest podjęcie proponowanej uchwały.