W sprawie:
obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2010-10-19

Numer uchwały:
XLI/261/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-10-19


 

UCHWAŁA Nr XLII/261/10
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 19 października 2010 r.
 
 
w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mściwojów
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz. 261 ze zm.) uchwala się, co następuje :
 
§ 1.
 
Zezwala się na obciążenie hipoteką umowną zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mściwojów, położonej w granicach działki nr 196/1, obręb Mściwojów, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Jaworze księga wieczysta nr 17427 na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, lub banku wyłonionego w drodze ustawy "Prawo zamówień publicznych" z tytułu zaciągnięcia pożyczki (kredytu) przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce do maksymalnej kwoty poręczenia spłaty kapitału i odsetek w wysokości 158.976,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) na okres 12 lat tj. na lata 2011 - 2022.
 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów.
 
          
Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Delanowski

 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Mściwojów Nr XLII/261/10 z dnia 19.10.2010 r. w sprawie poręczenia zobowiązania finansowego planowanego do zaciągnięcia w formie pożyczki z WFOŚiGW lub kredytu komercyjnego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o.
 
Poręczenie finansowe udziałowców przedsiębiorstwa związane jest z koniecznością wybudowania zakładu unieszkodliwiania odpadów w Lubawce w oparciu o technologię prasy wysokiego zgniotu, co zamyka zamierzenia inwestycyjne spółki w Lubawce. Przedmiotowe zadanie spowoduje wypełnienie wszystkich restrykcyjnych norm UE w zakresie gospodarki odpadami. W konsekwencji nie naliczane będą kary.
 
Projekt pn. "Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce" zakłada, że całkowita wartość netto będzie kształtowała się w kwocie 26 674 380,00 zł. Wkład własny do projektu z uwzględnieniem rezerwy inwestycyjnej około 5% wyniesie 8 043 453,00 zł. Zakładana wysokość poręczenia spłaty kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu komercyjnego lub pożyczki WFOŚiGW przez poszczególne Gminy wyniesie 4 021 726,00 zł., natomiast suma poręczeń odsetek to kwota 1 664 992,00 zł. Wysokość poręczenia liczona jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy. Zakładany udział poręczeń Gminy Mściwojów wynosi 158.976,00 zł (poręczenie spłaty kapitału i odsetek).

Przedsiębiorstwo przed podpisaniem umowy zostało poproszone o złożenie kompletu dokumentów do oceny strony finansowej przedsięwzięcia. Jednym z wymagań jest wskazanie zabezpieczenia finansowego, jakim w przypadku Gminy Mściwojów jest poręczenie podjęte cytowaną uchwałą Rady Gminy Mściwojów.