W sprawie:
zmian w uchwale Nr XLI/249/10 z dnia 15 września 2010 r.

Data uchwały:
2010-10-19

Numer uchwały:
XLI/262/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-10-19
Rozstrzygnięcie Nadzorcze - Uchwała wchodzi z dniem podjęcia


 

UCHWAŁA NR XLII/262/2010
RADY GMINY W MŚCIWOJOWIE
z dnia 19 października 2010
 
w sprawie nadania sztandaru dla Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Marcinowicach.
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) , art.58 ust.1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz § 1 ust.3 i § 20 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z późn.zm.) - Rada Gminy w Mściwojowie działając na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, uchwala, co następuje :
 
§1
 
1) Nadaje się dla Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta sztandar.
2) Opis sztandaru:
a) Wymiary 100cm X 100cm.
b) Awers: tło koloru niebieskiego - portret Władysława Stanisława Reymonta oraz napis:
- u góry: Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta
- u dołu: w Marcinowicach Rok 2010
c) rewers : tło koloru czerwonego - godło Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis : BÓG , HONOR, OJCZYZNA
d) Drzewiec wykonany z drewna o długości 250 cm.
e) Głowicę sztandaru stanowi orzeł niklowany dwustronny.
3) Wygląd graficzny sztandaru określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Ceremoniał używania sztandaru stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
 
§4
 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w tym Dzienniku.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski