W sprawie:
ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2010-10-19

Numer uchwały:
XLI/265/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-10-19


 

U C H W A Ł A Nr XLII/265/10
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 19 października 2010 roku
 
 
w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.68 ust.1 pkt. 7 i ust.1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Dla sprzedawanego przez Gminę na rzecz dotychczasowych najemców lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonego w obrębie Zimnika, budynek nr 26, lokal    nr 2A, działka nr 40, ustala się bonifikatę w wysokości 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla lokalu. Ustalona bonifikata obejmuje cenę lokalu i udziału w prawie własności gruntu.   
 
§ 2
                                              
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
         
                        
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski