W sprawie:
określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Data uchwały:
2010-11-03

Numer uchwały:
XLIII/266/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty odłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
Dz.Urz. nr 221, poz.3615 z 26.11.2010 r.
Nie obowiązuje


 

Uchwała Nr XLIII/266/10
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 03 listopada 2010 r.
 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Roczna wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi:
1)  od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1m2 powierzchni,
b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,93 zł od 1 ha powierzchni,
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni.
2)  od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,35 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
d)  pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3)  od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2
 
Dla nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby usług takich jak: fryzjerstwo, szewstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo podatek od nieruchomości ustala się w wysokości 10,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 
§ 3
 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle, budynki, grunty wykorzystywane na potrzeby: świadczenia usług celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i sportowej, ochrony zdrowia, cmentarzy pod warunkiem, że w tych obiektach nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
 
§ 5
 
Traci moc Uchwała Nr XXXI/217/09 Rady Gminy w Mściwojowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 01 stycznia 2011 r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski