W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2010 r.

Data uchwały:
2010-11-03

Numer uchwały:
XLIII/268/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-11-03


 

UCHWAŁA NR XLIII/268/10
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 3 listopada 2010 r.
 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 184, ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121. ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  5.165,00 zł
do kwoty  15.212.599,00 zł  w tym dochody bieżące  8.906.995,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 .165,00 zł
do kwoty  16.584.639,00 zł  w tym wydatki bieżące 10.428.002,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę  100.000,00 zł
do kwoty   5.965.637,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski