W sprawie:
przedłużenia obowiązywania dotychczasowych dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2010-11-03

Numer uchwały:
XLIII/270/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-11-03
z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2011 roku.


 

U C H W A Ł A Nr XLIII/270/10
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 03 listopada 2010 r.
 
w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.) - Rada Gminy Mściwojów na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 13 października 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
 
§ 1.

Przedłuża się do 31 grudnia 2011 r. czas obowiązywania dotychczasowych dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków określonych w uchwale Nr XXXII/223/09 Rady Gminy Mściwojów z dnia 02 grudnia 2009 r. w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie gminy Mściwojów.
 
§ 2.

Dopłata określona w § 1 będzie sfinansowana z budżetu gminy.
 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
 
§ 4.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.
 
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2011 r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski