W sprawie:
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Data uchwały:
2010-11-03

Numer uchwały:
XLIII/271/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Dz.Urz. nr 246, poz.4159 z 24.12.2010 r.


 

UCHWAŁA NR XLIII/271/2010
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 3 listopada 2010 r.
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1995 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
 
Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 1. radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminną Działalności Pożytku Publicznego;
 2. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mściwojów;
 3. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.);
 4. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mściwojów;
 5. urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Mściwojów;
   
§ 2
 
Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji.
 
§ 3
 
1. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących strefy zadań publicznych, o której mowa w art.4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy.
 
2. Konsultacje maja charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
 
§ 4
 
1.W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy działające na terenie Gminy, z zastrzeżeniem ust.2
 
2.W przypadku utworzenia w Gminie Rady Działalności Pożytku Publicznego w konsultacjach w imieniu podmiotów, o których mowa w ust.1 uczestniczy rada.
 
§ 5

Konsultacje prowadzi się poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji Wójta o procedurze rozpoczęcia konsultacji wraz z projektem uchwały lub aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji.
 1. Informacje, o której mowa w ust. 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
 2. Informacja o rozpoczęciu konsultacji wskazuje jej przedmiot, zakres, formę i termin złożenia opinii.
 3. Termin przeprowadzenia konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni roboczych od dnia opublikowania informacji Wójta o procedurze rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej Urzędu.
§ 6
 1. Opinie podmiotów biorących udział w konsultacjach o projekcie uchwały lub aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji, składa się w formie pisemnej.
 2. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia
 3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.
 4. O sposobie rozpatrzenia propozycji zgłoszonych w ramach konsultacji Wójt informuje na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
 5. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie Gminy Mściwojów.
   

§ 7

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
 
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski