Uchwały dotyczące Komisji

Uchwała Rady Gminy Mściwojów Nr II/4/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wyboru Przewodniczących Komisji.


Skład

Rafał Kozioł - Przewodniczący komisji
Wanda Gołębiowska - członek komisji
Andrzej Koch - członek komisji
Waldemar Tłusty - członek komisji
Dorota Rajnert - członek komisji
Zbigniew Łuniewski - członek komisji


Przedmiot działania

Przedmiotem działania Komisji Finansów i Rozwoju Gminy są sprawy z zakresu:
1. nadzorujące realizację budżetu gminy, inwestycje, prace remontowe oraz planowanie przestrzenne

Przedmiot, zasady oraz tryb działania Komisji Finansów i Rozwoju Gminy określa § 14 Statutu Gminy Mściwojów


Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591) działalność organów gminy jest jawna i w szczególności obejmuje prawo obywateli do wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.