Ramowy plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Śwrodowiska i Gospodarki Komunalnej na 2011 r.

I kwartał
1. Plan pracy Komisji na 2011 r.
2. Informacja nt. zaawansowania prac scaleniowych we wsi Mściwojów.
3. Informacja nt. gospodarki wodnościekowej w gminie.
4. Sprawy różne.

II kwartał
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. w zakresie komisji.
2. Spotkanie z Delegatami do Izby Rolniczej.
3. Wyjazd w teren – oczyszczalnia w Snowidzy i w Mściwojowie.
4. Sprawy różne.

III kwartał
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
2. Informacja nt. sytuacji rolnictwa w gminie ze szczególnym uwzględnieniem melioracji i dróg śródpolnych.
3. Sprawy różne.

IV kwartał
1. Analiza wniosków do projektu budżetu gminy na 2012 r.
2. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
3. Informacja w zakresie wpływu podatku rolnego i zaległości podatkowych.
4. Podsumowanie pracy Komisji w 2011 r.

Komisja ponadto będzie opiniować projekty uchwał oraz sprawy przedłożone przez Wójta Gminy, wynikające z bieżącej działalności Gminy, zgodnie z zakresem działania Komisji.