Uchwały dotyczące Komisji

Uchwała Rady Gminy Mściwojów Nr II/4/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wyboru Przewodniczących Komisji.

Skład

Jan Chomiak - Przewodniczący komisji
Andrzej Puciato - członek komisji
Andrzej Kuleta - członek komisji
Henryk Michalaki - członek komisji

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Komisji Ładu i Porządku Publicznego są sprawy z zakresu:
1. nadzorujące ochronę przeciwpożarową oraz bezpieczeństwo publiczne


Przedmiot, zasady oraz tryb działania Komisji Ładu i Porządku Publicznego określa § 14 Statutu Gminy Mściwojów


Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591) działalność organów gminy jest jawna i w szczególności obejmuje prawo obywateli do wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.