W sprawie:
ustalenia dni wolnych od pracy w 2010 r.

Data zarządzenia:

2010-12-08

Numer zarządzenia:
2/10

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2010-12-08


 

Zarządzenie Nr 2/10
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 08 grudnia 2010 r.
 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2010 r.
 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 42 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458);           
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Ustalam dzień wolny od pracy tj. : dzień 24 grudnia 2010 r. w zamian za dzień 25 grudnia 2010 r.
 
§ 2
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mściwojów.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.