W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2010 r.

Data zarządzenia:

2010-12-14

Numer zarządzenia:
4/F/10

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2010-12-14


 

ZARZĄDZENIE NR 4/F/10
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 14 grudnia 2010 r.
 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
 
 Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 3 uchwały nr XXXII/224/09 Rady Gminy Mściwojów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mściwojów na 2010 rok - zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 11.800,00 zł
do kwoty 15.273.662,00 zł
w tym dochody bieżące 9.004.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
2.    Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 11.800,00 zł
do kwoty  16.645.702,00 zł
w tym wydatki bieżące  10.489.065,00 zł
oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.