W sprawie:
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy

Data zarządzenia:
2010-12-31

Numer zarządzenia:
12/F/10

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2011-01-01


 

ZARZĄDZENIE Nr12/F/10
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)oraz art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam do użytku wewnętrznego:

1. Instrukcję obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych- załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie - załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej - załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Instrukcję w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Instrukcję w sprawie gospodarki magazynowej - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Instrukcję w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat - załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.
 

Traci moc Zarządzenie Nr 3/F/06 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 12 grudnia 2006 r., Nr 70/F/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.