Mściwojów 05.04.2011 r.
 
O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Mściwojów
ogłasza konkurs ofert
na opracowanie i realizację programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania chorobom i urazom w 2011 r.
               
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i realizacja zadania pn. "Zapobieganie chorobom i urazom", zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Konkursu.
Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się Zakłady Opieki Zdrowotnej  (w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem szpitali.
Termin realizacji programu zdrowotnego obejmuje okres:   01.05.2011r.- 31.12.2011r.
Miejsce realizacji programu: Gmina Mściwojów.
Wykaz zadań w programie, zasady ich realizacji, wymagania stawiane Oferentom oraz warunki finansowe określone zostały w "Warunkach Szczegółowych Konkursu". Ofertę konkursową należy złożyć na udostępnionym przez Organizatora Konkursu Formularzu Ofertowym.
Pakiet dokumentacji konkursowej zawierający:  Szczegółowe Warunki Konkursu, Formularz Ofertowy można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43  pok. Nr 19 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony: www.bip.msciwojow.pl.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: "Program zdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom i urazom"
Termin składania ofert upływa 20 kwietnia 2011r. o godz.10.00
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 21 kwietnia 2011 r.
do godz. 15.00 w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.bip.msciwojow.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu jego rozstrzygnięcia.
 
Wójt Gminy
Mariusz Foryś