WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW
OGŁASZA I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

 

na najem będących własnością Gminy Mściwojów następujących obiektów:

  1. budynku magazynowo - gospodarczego (garażu) położonego w granicach działki nr 111 w Targoszynie o powierzchni 40 m2. Dla nieruchomości na której zlokalizowany jest przedmiot najmu Sąd Rejonowy w Jaworze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 12140.

Cena wywoławcza-minimalny miesięczny czynsz najmu w wysokości 85,00 zł plus podatek VAT 23%

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

Wadium wynosi 300,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz.10.00 w sali narad (pok.nr 25, I piętro) Urzędu Gminy Mściwojów.

  1. budynku magazynowo-gospodarczego (stodoły) położonego w granicach działki nr 301/2 w Mściwojowie o powierzchni użytkowej 500 m2. Dla nieruchomości na której zlokalizowany jest przedmiot najmu Sąd Rejonowy w Jaworze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 14857.

Cena wywoławcza-minimalny miesięczny czynsz najmu w wysokości 700,00 zł plus podatek VAT23%.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Wadium wynosi 300,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz.11.00 w sali narad (pok.nr 25, I piętro) Urzędu Gminy Mściwojów.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania należnego podatku od nieruchomości, wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy Mściwojów na dany rok.

Gmina Mściwojów zastrzegasobie waloryzację czynszu najmu w oparciu o średni wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni.

Umowy zostaną zawarte na okres 5 lat.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeliwpłacą wadium (dla każdego przetargu oddzielnie) na rachunek Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 nie później niż do dnia 27 czerwca2011 r. (decyduje data wpływu na rachunek), stawią się osobiście na przetargu lub poprzez działające w ich imieniu osoby albo przedłożą pisemne pełnomocnictwo, przedłożą dokument tożsamości, przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez wydzierżawiającego wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wójt Gminy Mściwojów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargach podlega podaniudo publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej (www.bip.msciwojow.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy, tel. (76)8788535.