INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU  29 CZERWCA  2011 R. (ŚRODA) 0 GODZ. 14.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ IX SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW W KADENCJI 2010-2014.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy Mściwojów.
2. Informacja Wójta Gminy z pracy między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
- przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2010.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów za 2010 r.:
- rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 r.,
- przedstawienie opinii RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r.
- zmieniająca uchwałę nr VIII/39/11  z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,
- w sprawie zmiany uchwały nr VII/33/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za 2010 r,
- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2012-2015,
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie za 2010 r.
8. Informacja nt. zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie Gminy Mściwojów.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska