Wyłożenie do publicznego wglądu projektu
"Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/241/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidzawraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 września2011 r. do 19 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów  pok. 15 w godz. od 730do15oo.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zwaną dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie zamieszczono informację:

  • o projekcie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza"
  • o "Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do planu".

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Mściwojów w nieprzekraczalnym terminie od dnia 28 września2011 r. do 19 października 2011 r. na zasadach określonych w art. 11 pkt. 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 


Wójt Gminy
Mariusz Foryś