OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

         Wójt Gminy Mściwojów ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 96, z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

         Konsultacje odbywają się w terminie od dnia 26 października 2011 roku do dnia 10 listopada 2011 roku. W tym terminie  oczekuje się  wystąpień podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach złożonych na piśmie na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Nr 43, 59-407 Mściwojów bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@msciwojow.pl,

   

podstawa: Uchwała Nr  XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz  Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/271/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

WÓJT GMINY
Mariusz Foryś

 

Załącznik: Projekt uchwały w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych