INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU 28 LISTOPADA 2011 R. (PONIEDZIAŁEK) 0 GODZ. 12.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  W KADENCJI 2010-2014.

 

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r.
- podatki i opłaty lokalne na 2012 r.:
a) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego w 2012 r.
b) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu,
- w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mściwojów,
- w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów, w/w odbiorców,
- w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w latach 2012-2014,
- w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mściwojowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
- w sprawie przyjęcia Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów na lata 2011-2032,
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza,
- w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa wsi Niedaszów
4. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych.
5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska