OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Mściwojów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

 

I. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE JEGO REALIZACJI

Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Snowidza, Targoszyn i Niedaszów wraz z utrzymaniem bazy sportowej poprzez:

- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

- prowadzenia szkolenia i zajęć treningowych.

W 2011 r. gmina nie realizowała zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie konkursu ofert.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2012 roku - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Na wsparcie realizacjizadania objętego w/w konkursem przeznacza się kwoty:

Snowidza - 3.750 zł ; Targoszyn - 3.750 zł; Niedaszów - 4.000 zł.

 

II. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Szkoleniem sportowym powinny być objęte przede wszystkim dzieci i młodzieżzamieszkała na terenie gminy Mściwojów.

Podmioty realizujące zadanie powinny zapewnić wszystkim uczestnikom dostęp do odpowiedniej bazy treningowej i sprzętu, bezpieczne warunki uczestnictwa.

Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami. Szkolenie powinno mieć charakter stały.

 

III. TERMIN REALIZACJA ZADANIA

Zadania, na które zostanie przyznana dotacja muszą zostać zrealizowane od 20 marca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert - sport" na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów lub w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów (I piętro) do 15 marca 2012 r. do godz.10.oo, pod rygorem nieważności.

Wzór ofertydostępny jest na stronie internetowej: www.bip.msciwojow.pl/ zakładka organizacje pozarządowe oraz w Urzędzie Gminy Mściwojów, pokój nr 18 (I piętro).

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

 

V. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mściwojów, wg zasad określonych w uchwale nr XII/69/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w latach 2012-2014.

2. Komisja sporządza pisemny protokół, kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji i określając ich wysokość.

3. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych i składania komisji dodatkowych informacji lub dokumentów dostępnych podmiotowi.

4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Mściwojów w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

VI. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

1. Wybór oferty zostanie dokonany w dniu 16 marca 2012 r. do godz.14.oo

2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostanąopublikowane:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów;

b) na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu;

c) na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów.

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

b) zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, w takim przypadku konieczne jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i zaktualizowanego kosztorysu, stosownie do proponowanej kwoty dotacji. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnacje z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

2. Podstawąprzekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminąa wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi równieższczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

3. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne sąw Urzędzie Gminy Mściwojów, pokój 18 (piętro) lub pod nr telefonu 76 878-85-41.