"Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.38 ust.1 i 2 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.)

 

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Mściwojów nieruchomości położonej w obrębie Mściwojów w granicach działki nr 333/11 o powierzchni 0,0836 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą KW LE1J/00012135/6.

Nieruchomość niezabudowana. Nad działką na długości ~40 mb przebiega napowietrzna linia średniego napięcia (korytarz infrastruktury technicznej wyłączony spod zabudowy o pow.400 m2). Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do instalacji wodno - kanalizacyjnej. Dostęp do działki z drogi powiatowej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów określone jest jako projektowany teren zabudowy jednorodzinnej (34 MN). Ustala się wykonanie dróg przed realizacją zabudowy mieszkaniowej. Dla zachowania ładu przestrzennego pierwszy realizowany budynek mieszkalny (zgodnie z pozwoleniem na budowę) wyznacza dla pozostałych obiektów obowiązującą linię zabudowy. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi klasy Z. Ustala się strefę wolną od zabudowy związaną z przebiegiem istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia 20kV, wynoszącą po 5 m od osi linii, określoną na rysunku planu.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów uchwalonym uchwałą nr IV/18/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 84, poz.962)

Cena wywoławcza brutto wynosi 13.530,00 zł, w tym podatek VAT 23% w kwocie 2.530,00 zł.

Wadium wynosi 1.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2012 r. o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej dla poszczególnych działek, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 27 marca 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki będącej przedmiotem przetargu.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania.Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.    

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (076)8788535. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.bip.msciwojow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.