WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

I  przetarg ustny nieograniczony na najem będącego własnością Gminy Mściwojów lokalu użytkowego położonego wMarcinowicach nr 29 o powierzchni użytkowej 59,81 m2.

Dla nieruchomości na której zlokalizowany jest lokal, Sąd Rejonowy w Jaworze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LE1J/00012134/9.

Lokal użytkowy zlokalizowany jest na parterze w budynku komunalnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym.

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i instalację elektryczną.

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo - usługowej (sklep spożywczy lub wielobranżowy).

Cena wywoławcza -minimalny miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu wynosi - 6,00 zł/1m2 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/1m2.

Wadium wynosi 300,00 zł.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużywanej energii elektrycznej, wody i odprowadzanych ścieków oraz do uiszczania należnego podatku od nieruchomości, wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy Mściwojów na dany rok.

Gmina Mściwojów zastrzega sobie waloryzację czynszu najmu w oparciu o średni wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu - do końca każdego miesiąca za dany miesiąc.

Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2012 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeliwpłacą wadium na rachunek Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 nie później niż do dnia 27 marca2012 r.(decyduje data wpływu na rachunek), nie mają zaległości w zobowiązaniach podatkowych bądź w opłatach czynszowych z tytułu dzierżawy lub najmu składników mienia komunalnego, stawią się osobiście na przetargu lub poprzez działające w ich imieniu osoby albo przedłożą pisemne pełnomocnictwo, przedłożą dokument tożsamości, przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez wynajmującego wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wójt Gminy Mściwojów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargach podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej (www.bip.msciwojow.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie (administratora lokalu) w godzinach jego urzędowania lub telefonicznie (076)872 84 01.